เลื่อนลงเพื่ออ่านรายละเอียด
เลื่อนลงเพื่ออ่านรายละเอียด

URBAN MEDICINE CENTER

ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เวชศาสตร์เขตเมือง หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะและมีความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในเมือง ควบคู่ไปกับสภาพทางสังคม ในบริบทเฉพาะของเมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะเฉพาะของเมือง โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

Urban Medicine means that the management of health problems, that are unique and distinctive place in the city. Coupled with the social in the specific context of the city Who have been directly affected by the characteristics of the city. The focus on health-related social elements. Alongside public health. Both at the primary, secondary and tertiary

abaut

สาส์นสาระเวชศาสตร์เขตเมือง

URBAN MEDICINE CENTER

team2
 

โรคไวรัสซิกา

อ่านเพิ่มเติม...
team9
 

โรคไข้หวัดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...
team6
 

โรค มือ เท้า ปาก

อ่านเพิ่มเติม...
team7
 

โรคอุจจาระร่วง

อ่านเพิ่มเติม...
team3
 

โรคมะเร็งตับ

อ่านเพิ่มเติม...

PM 2.5

Gallery

  • All
  • MOU
  • งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน100ปีการสาธารณสุขไทย
  • ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
load more hold SHIFT key to load all load all
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account