นิยามเวชศาสตร์เขตเมือง

เวชศาสตร์เขตเมือง หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะและมีความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในเมือง ควบคู่ไปกับสภาพทางสังคม ในบริบทเฉพาะของเมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะเฉพาะของเมือง โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ บริบทประกอบด้วย องค์ประกอบของประชากรที่มีความหลากหลายด้านการใช้ชีวิตและด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ บนระบบสุขภาพที่ซับซ้อน ท่ามกลางภาวะที่เป็นพิษของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยีและสังคม ที่ก่อปัญหาสุขภาพ และการอยู่ร่วมกันของคนในเมือง สุขภาพ ประกอบไปด้วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (หรือปัญญา) เมือง หมายถึง เมือง ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น หรือเมืองที่มีขนาดใหญ่โดยการกระจาย หรือเมืองหลวงที่มีระบบการบริหารจัดการเฉพาะ บริบทเฉพาะของเมือง หมายถึง บริบทเฉพาะที่พบเห็นได้ หรือมีการวัดความชุก และ/หรือ อุบัติการณ์ของภาวะทางสุขภาพได้แก่ ชุมชนแออัด รูปแบบการเดินทางที่มีความจำเพาะ เช่น BTS, MRT, ARL การจัดการพื้นที่ ความเป็นปัจเจกของเมืองและผู้อาศัย ในเมือง การชุมนุมหรือม๊อบ ลักษณะเฉพาะของเมือง ได้แก่ ขนาด ความหนาแน่น ความแตกต่าง และความซับซ้อน ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม การจัดการ ระบบบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ การศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย คุณภาพอากาศ ประกันสุขภาพ ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม และความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของประชากรที่มีความหลากหลาย เกิดจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เพื่อมุ่งสู่ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และเศรษฐานะทางการเงินและสังคม ระบบสุขภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ระบบ การจัดการ และระบบบริการสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรายบุคคลและชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่เกิดขึ้น และสามารถวัดได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งปลูกสร้าง สิ่งแวดล้อมทางสังคม หมายถึงปัจจัยทางสังคม และองค์ประกอบทางด้านสังคมที่เกิดจากพฤติกรรม ความเชื่อ การใช้ชีวิต รวมถึงโครงสร้างการให้ความช่วยเหลือทางสังคม และระบบการจัดการท้องถิ่น หมายเหตุ โรคและภาวะที่มีความโดดเด่นในเขตเมือง และมีข้อมูลเปรียบเทียบ ควรมีข้อมูลด้าน ความชุก อุบัติการณ์ที่สูงกว่าพื้นที่อื่นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างมีความจำเพาะในเมืองที่ไม่สามารถพบเห็นหรือพบเห็นได้น้อยจากพื้นที่อื่นๆในกรณีที่ไม่มีข้อมูลพื้นฐาน สามารถประเมินได้จากผลกระทบที่ส่งผลกับสุขภาพ (high impact)

Urban Medicine Urban Medicine means that the management of health problems, that are unique and distinctive place in the city. Coupled with the social in the specific context of the city Who have been directly affected by the characteristics of the city. The focus on health-related social elements. Alongside public health. Both at the primary, secondary and tertiary context are offered. The composition of the population with a diversity of life and culture. Living hustle On complex health system Among the toxic effects of the physical environment. Technology and Society The cause health problems And the coexistence of people in health, including mental health, physical health, social wellbeing. Health and spiritual (or intellectual) City means a city with the population massively. Or cities with large distribution. Or a capital management system only. Context of the specific context refers seen. Or to measure the prevalence and / or incidence of health conditions, including congested travel patterns are available, such as BTS, MRT, ARL management area. The individuality of the city and those living in urban or gathering mob. Characteristics of such size and complexity, density differences. In terms of the cultural management system related agencies. Social elements related to health, including education, income, housing, air quality health risk behaviors. And environmental risks The composition of the population is diverse. The migration To strive for progress in technology. And socioeconomic status, financial and social health system consists of input management system and the healthcare system. The impact on individual and community health. Physical environment occurs and can be measured by the scientific process. Or building Social environment Refers to social factors And elements of social behavior caused by a living faith, including the structure of social assistance. And local management Note diseases and conditions that are prominent in urban areas. And comparative data It should include information on the incidence, prevalence is higher than other areas of significance. Including factors that occur in a specific city can not see or be seen by a few other areas in the absence of baseline data. To assess the impact that affects health (high impact).

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account