บทบาท/หน้าที่

  • เป็นศูนย์วิชาการ รวบรวมข้อมูลด้านเวชศาสตร์เขตเมืองในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • หัวหน้าศูนย์ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ให้เป็นไปตามที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดและแต่งตั้ง
  • นำผลงานและผลการดำเนินการด้านเวชศาสต์เขตเมืองของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ที่ได้มารวบรวมและนำเสนอ ทั้งต่อภายในภายนอกคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาวิเคราะห์และให้ข้อมูลย้อนหลังแก่หน่วยงานนั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
  • ออกมาตรการหรือนโยบายเร่งด่วน ให้ข้อมูลโรคที่เป็นที่สนใจต่อสังคมเมือง โดยประสานกับภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
  • เสริมการเรียนรู้ เสริมประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในเรื่องเวชศาสตร์เขตเมือง
  • เป็นตัวกลางเชื่อมโยงนักศึกษาและแพทย์ประจำบ้านให้สามารทำงานวิจัยหรือช่วยงานวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตเมืองได้ง่ายขึ้น โดยช่วยประสานทุน ประสานศูนย์วิจัย และประสานอาจารย์ที่ปรึกษา
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account