องค์ประกอบ

สุขภาพ เมืองสดใสหัวใจสุขภาพ เป็นสื่อส่วนหนึ่งที่พยายามสะท้อนให้สังคมเห็นความสำคัญด้านสุขภาพ (สุขภาพส่วนบุคคล) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏรูปธรรมและสาเหตุที่ก่อวิกฤติการณ์ปัญหาสุขภาพคนเมือง โดยรวบรวมข้อมูลจากสื่อด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพในสังคมที่มีความสนใจเฉพาะปัญหาการจัดการสุขภาพส่วนบุคคล และยังสื่อให้สังคมได้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาสุขภาพของสังคมเมือง ที่เกิดจากการดำเนินวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคว่าส่งผลกระทบทั้งปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและสังคมวงกว้าง นอกจากนั้นยังได้พยายามแสวงหาแนวทางในการรณรงค์ให้มีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลและจัดการสุขภาพของสังคมเมือง

สิ่งแวดล้อม ปัญหาการเพิ่มประชากรยิ่งประชากรมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากเท่าใด ก็ย่อมจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงทุกที และยังควบคู่ไปกับการที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนา ได้พยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรที่เข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่นในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ การขยายตัวของอุตสาหกรรม ย่อมนำมาซึ่งปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมากมาย

สังคมเมือง บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน การทำงานในสังคมจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน ไม่เหมือนในสังคมชนบทที่คนๆหนึ่งมีการทำงานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดต่อกันด้วยตำแหน่งหน้าที่การงาน ความจริงใจที่มีต่อกันน้อยมาก ความสัมพันธ์ของชาวเมืองมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account