เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง บริบทประกอบด้วย องค์ประกอบของประชากรที่มีความหลากหลายด้านการใช้ชีวิตและด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ บนระบบสุขภาพที่ซับซ้อน ท่ามกลางภาวะที่เป็นพิษของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยีและสังคม ที่ก่อปัญหาสุขภาพ และการอยู่ร่วมกันของคนในเมือง

ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะและมีความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในเมือ ควบคู่ไปกับสภาพทางสังคม ในบริบทเฉพาะของเมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะเฉพาะของเมือง โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account